e-commerce seller dashboard- legal stuff

GEBRUIKERSOVEREENKOMST KENNISPUNT E-COMMERCE SELLER DASHBOARD

PARTIJEN

1. Kennispunt, gevestigd Thomas A Kempislaan 13, 7607NP Almelo, geregistreerd bij de KvK onder nummer 56782225; hierna Kennispunt

en

2. De gebruiker hierna de Gebruiker.

Kennispunt  en Gebruiker hierna samen Partijen.

ACHTERGROND

1. Kennispunt  heeft het Dashboard  e-commerce seller dashboard  ontwikkeld, waarmee data uit online marketplaces kan worden getoond en verwerkt (het Dashboard ).

2. Kennispunt  biedt via Software-as-a-Service (SaaS) het Dashboard  aan. Dit betekent dat Kennispunt  Gebruiker via het internet toegang biedt tot het Dashboard .

3. Gebruiker wil via SaaS gebruik maken van het Dashboard . Kennispunt  wil Gebruiker deze mogelijkheid bieden, onder de in deze overeenkomst (de Overeenkomst) genoemde voorwaarden.

OVEREENKOMST

Artikel 1 – Toestemming gebruik van het Dashboard  

1. Kennispunt  geeft Gebruiker toestemming gebruik te maken van het Dashboard . Deze toestemming is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.

2. Gebruiker mag het Dashboard  alleen gebruiken voor tonen en verwerken van data uit online marketplaces. Gebruiker heeft de voorafgaande toestemming nodig van Kennispunt  als hij het Dashboard  voor een ander doel wil gebruiken.

3. Gebruiker dient zich op de website van Kennispunt  registeren (https://kennispunt.didux.network/login). Gebruiker ontvangt direct een persoonlijk gebruikersaccount met wachtwoord.

4.Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het Dashboard  door de natuurlijke personen waarvoor hij een persoonlijk gebruikersaccount heeft aangemaakt.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

De aangehechte algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) maken deel uit van deze Overeenkomst. Gebruiker kent de inhoud en heeft vóór ondertekening een kopie van de Algemene Voorwaarden ontvangen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. Gebruiker betaalt voor het gebruik van het Dashboard  de kosten zoals terug te vinden op de Kennispunt website. Alle prijzen zijn exclusief btw.

2.   Kennispunt  zal de genoemde kosten maandelijks factureren en afschrijven via de ingestelde betalingswijze.

 • Op de eerste dag van de maand stuurt Kennispunt  Gebruiker een factuur voor de kosten van de vorige maand.
 • Deze kosten wordt automatisch afgeschreven via de ingestelde betalingswijze en de factuur wordt per e-mail verstrekt.
 • Aanvullende modules worden per account in rekening gebracht als de module op het moment van factureren ingeschakeld is in een administratie of ingeschakeld is geweest gedurende de abonnementsperiode.

4.   Kennispunt  mag jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen op de in lid 1 genoemde prijzen.

5.   Kennispunt  mag de in lid 1 genoemde prijzen wijzigen bij een verlenging van deze Overeenkomst.

Artikel 4 – Duur, verlenging en einde Overeenkomst

1. De duur van deze Overeenkomst en de opzegtermijn is per administratie abonnement:

a. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor 1 jaar.

b. Deze Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij deze door Partijen met een schriftelijk verzoek beëindigd wordt, met een opzegtermijn van 1 maanden.

2.Partijen kunnen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen in de volgende gevallen:

1. bij een aanvraag van surseance van betaling door de andere partij;

2. bij verlening van surseance van betaling aan de andere partij;

3. bij een aanvraag van faillissement door de andere partij;

4. bij faillietverklaring van de andere partij;

5. bij onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van de andere partij.

3. Gebruiker kan binnen 45 dagen na beëindiging van deze Overeenkomst, de data die met het Dashboard  is verzameld, verwerkt en opgeslagen downloaden en in eigen beheer opslaan. Na afloop van deze termijn heeft Gebruiker geen toegang meer tot de data.

4. Om in aanmerking te komen voor een bewaartermijn van 10 jaar van documenten dient Gebruiker een actieve Overeenkomst te hebben.

Artikel 5 – Verplichtingen Kennispunt  

1. Partijen kunnen een service level agreement aangaan. Partijen maken hierin afspraken over de ondersteuning die Kennispunt  zal verlenen bij gebruik van het Dashboard . Partijen zullen ook de service levels vastleggen voor het onderhoud dat Kennispunt  zal verrichten. De service level agreement is na ondertekening een onderdeel van deze Overeenkomst.

2. Kennispunt  kan het Dashboard  updaten voor onderhoud aan het Dashboard  of om het Dashboard  te verbeteren. Partijen verstaan onder ‘update’: het herstellen van bekende fouten en het doorvoeren van kleine verbeteringen in de functionaliteit (Update).

3. Als Kennispunt  een nieuwe versie van het Dashboard  uitbrengt, biedt hij deze aan Gebruiker aan. Partijen verstaan onder ‘nieuwe versie’: een nieuwe versie van het Dashboard  waar veel nieuwe functionaliteiten aan zijn toegevoegd of functionaliteiten zijn veranderd (Nieuwe Versie). Als Gebruiker het aanbod accepteert, gelden de bepalingen uit deze Overeenkomst ook op de Nieuwe Versie van het Dashboard .

4. Als een Incident wordt veroorzaakt door een gebrek in het Dashboard , dan herstelt Kennispunt  het gebrek kosteloos. Partijen verstaan onder ‘gebrek’: een fout in het Dashboard  waardoor het Dashboard  niet functioneert volgens de afspraken uit deze Overeenkomst (het Gebrek).

5. Kennispunt  kan, tegen een meerprijs waar Partijen nog afspraken over zullen maken, eventueel extra service bieden: consultancy, maatwerksoftware ontwikkeling en extra ondersteuning,

Artikel 6 – Verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker zal alle informatie en materialen, die Kennispunt  voor de uitvoering van deze Overeenkomst nodig heeft, op tijd geven aan Kennispunt . Kennispunt  is niet aansprakelijk als hij deze Overeenkomst niet of niet op tijd kan nakomen doordat Gebruiker de materialen of informatie te laat heeft gegeven.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de internetverbinding, het interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens de systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van het Dashboard . Kennispunt  is niet verantwoordelijk voor Incidenten die te maken hebben met een van de hiervoor genoemde zaken. Als Gebruiker het Dashboard  onverstandig gebruikt en daardoor een Incident veroorzaakt, is Kennispunt  daarvoor niet verantwoordelijk. Gebruiker betaalt de kosten voor het oplossen van een Incident waarvoor Gebruiker verantwoordelijk is. De kosten hiervan zijn € 125,00 per uur.

3. Gebruiker zal het Dashboard  gebruiken volgens de geldende wet- en regelgeving (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

4. Gebruiker mag het Dashboard  niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor het Dashboard  bedoeld is (zoals omschreven in lid 2 van het artikel (onder het kopje) “Toestemming gebruik van het Dashboard “). Kennispunt  is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het verkeerde gebruik van het Dashboard  door Gebruiker.

5. Gebruiker mag niet:

1. het Dashboard  (proberen te) verhuren, bezwaren, in licentie geven of op een andere manier misbruiken;

2. een afgeleide of concurrerende versie van het Dashboard  (proberen te) maken.

Artikel 7 – Privacy en data

1. Gebruiker is exclusief eigenaar van alle data die met het Dashboard  is verzameld, verwerkt en opgeslagen (de Data). Kennispunt  heeft zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker toegang tot de Data. Gebruiker is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling en zorgt er voor dat dit volgens de toepasselijke wet- en regelgeving gebeurt (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

2. Data wordt conform het privacy beleid van Kennispunt  en de toepasselijke wet- en regelgeving opgeslagen en verwerkt.

3. Kennispunt  sluit met Gebruiker in het kader van de verwerking van persoonsgegevens de bij de Overeenkomst gevoegde verwerkersovereenkomst af, zoals bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 8 – Overdracht

Partijen mogen de rechten en plichten uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming niet aan een derde overdragen.

Artikel 9 – Algemene voorwaarden

Gebruiker kan zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren op zijn klanten (Kennispunt  is niet gebonden aan deze algemene voorwaarden). Als de Algemene Voorwaarden (van Kennispunt ) tegenstrijdig zijn aan die van Gebruiker, gelden de Algemene Voorwaarden (van Kennispunt ).

Artikel 10 – Kosten, verzuim

1. Gebruiker moet alle kosten vergoeden die Kennispunt  maakt om Gebruiker tot nakoming van deze Overeenkomst te dwingen.

2. Als een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen of een bepaalde termijn voor de nakoming van een verplichting verloopt, dan is Gebruiker automatisch in verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 11 – Boetebepaling

Gebruiker is een boete verschuldigd aan Kennispunt  als hij zich niet houdt aan een bepaling van deze Overeenkomst en dit niet herstelt, nadat hem daarvoor een redelijke termijn van 14 dagen is gegeven. Deze boete van €500,00 per dag is direct opeisbaar en geldt vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is. Daarnaast moet Gebruiker de schade vergoeden die Kennispunt  heeft opgelopen als gevolg van de schending van deze Overeenkomst door Gebruiker.

Artikel 12 – Nietigheid

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 13 – Slotbepaling

1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.

2. Alle bijlagen zijn onderdeel van deze Overeenkomst.

3. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 15 – Bevoegde rechter

Rechtbank Almelo.

Versie: VI_01-07-2020

ALGEMENE VOORWAARDEN KENNISPUNT DASHBOARD (SAAS)

Kennispunt., bied via Software-as-a-Service (SaaS) het Dashboard  e-commerce seller dashboard (het Dashboard) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot het Dashboard  die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van het Dashboard  van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of het Dashboard , aarzel dan niet met ons contact te zoeken via administratie@kennispunt.eu

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op https://kennispunt.didux.network/login
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

Artikel 3 – Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 3. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 14 dagen de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

 1. Wij zullen maandelijks rond de 5e dag van de maand de kosten voor het gebruik van het Dashboard afschrijven via de door u gekozen betaalmethode.
 2. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 3. U bent automatisch in verzuim als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet. In dat geval bent u aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 • De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal €40 en maximaal €6.775
 1. Indien u gebruik maakt van betaling per automatische incasso of creditcard, heeft u de mogelijkheid om een afschrijving te storneren. Wij wijzen er op dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor de gemaakte administratiekosten met een maximum van € 40,- exclusief btw per stornering. Wij verzoeken u dan ook om niet te storneren, maar om contact op te nemen met administratie@kennispunt.eu indien u het niet eens bent met een afschrijving.
 2. Voor creditcard betalingen geldt een toeslag van 5 % op het factuurbedrag.

Artikel 5 – Gebruik van e-commerce seller dashboard

 1. Als u gebruik wilt maken van ons Dashboard, moet u zich registreren op onze website. U kunt vervolgens zelf een account aanmaken voor natuurlijke personen. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van het Dashboard  door de natuurlijke personen waarvoor u een persoonlijk account heeft aangemaakt.
 2. Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord, dit geldt ook voor alle door u aangemaakte persoonlijke accounts.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van het Dashboard .
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 6 – Beschikbaarheid en onderhoud van het Dashboard

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat u het Dashboard  kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om het Dashboard 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van het Dashboard.
 2. Wij kunnen het Dashboard (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. U ontvangt voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht het Dashboard te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het Dashboard te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat het Dashboard foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als het Dashboard een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van het Dashboard. U kunt dit doen door te bellen met 0624866797 of te e-mailen naar administratie@kennispunt.eu. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 7 – Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door

bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 1 maand, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u het Dashboard  heeft gebruikt.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Dashboard.
 2. U krijgt alleen het recht het Dashboard te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van het Dashboard is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van het Dashboard over te dragen of in licentie te geven.

Artikel 10 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van het Dashboard heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen het Dashboard heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van het Dashboard.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal €100,00, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 1. Bij eventuele geschillen is de rechtbank Almelo exclusief bevoegd.

Versie: VI_01.07.2020

 Kennispunt

M. van Houttum      

Thomas A Kempislaan 13

7607NP Almelo

KvK-nummer: 56782225
Btw-nummer: NL002245169B10

BEVEILIGING& BESCHIKBAARHEID

Beveiliging: we bewaren uw gegevens veilig

Kennispunt slaat uw gegevens op in het datacentrum van ……………….

Het Datacentrum voldoet aan een groot scala internationale en bedrijfsspecifieke nalevingsstandaarden zoals ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 en SOC 2.

De verbindingen tussen u en onze servers zijn versleuteld en beveiligd met Transport Layer Security (TLS).

Gevoelige gegevens zoals wachtwoorden, accountgegevens, persoonsgegevens en betaalgegevens worden versleuteld opgeslagen. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie over welke persoonlijke gegevens wij opslaan en hoe wij deze beschermen.

Dagelijks worden automatisch versleutelde backups gemaakt van onze databases op meerdere locaties.

Beschikbaarheid

Kennipsunt spant zich in om haar software 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Ook ondersteunen we u bij het gebruik van het Dashboard  en verbeteren we onze software continu. De kwaliteit van onze dienstverlening hebben we vastgelegd in de Gebruikersovereenkomst en eventueel in een Service Level Agreement (SLA).

SERVICE LEVEL AGREEMENT

Een SLA KAN met afzonderlijke gebruikers worden afgesloten dit is niet noodzakelijk de Gebruikersovereenkomst dekt de dienstverlening en verplichtingen van beide partijen voldoende.

Hieronder de algemene SLA deze kan verder worden verbijzonderd in overleg tussen Kennispunt en Gebruiker.

PARTIJEN

1. Kennispunt, gevestigd Thomas A Kempislaan 13, 7607NP Almelo, geregistreerd bij de KvK onder nummer 56782225; hierna Kennispunt

 (de Dienstverlener).

en

2. De gebruiker hierna de Opdrachtgever.

ACHTERGROND

1. Partijen hebben een gebruikersovereenkomst gesloten voor de licentie van het Dashboard  e-commerce seller Dashboard (het Dashboard). Deze overeenkomst is een bijlage bij de gebruikersovereenkomst.

2. Dienstverlener levert een dienst waarbij het Dashboard  wordt onderhouden en beschikbaar wordt gehouden.

3. Opdrachtgever wil gebruiken maken van deze diensten van Dienstverlener.

4. Partijen willen in deze Service Level Agreement (de Overeenkomst) hun rechten en verplichtingen vastleggen.

OVEREENKOMST

Artikel 1 – Omschrijving diensten

1. Dienstverlener zal het Dashboard  onderhouden en beschikbaar houden en daarnaast ondersteuning bieden bij het gebruik van het Dashboard  en ondersteuning bij eventuele incidenten in het Dashboard . Ondersteuning op koppelingen met on-premise boekhoudsystemen en ondersteuning van (gratis) gebruikers (bijvoorbeeld aanlever- of archiefgebruikers, zie gebruikersovereenkomst artikel 3) is exclusief. Hiervoor kan een aanvullende ondersteuningsovereenkomst afgesloten worden.

2. Het onderhoud (het Onderhoud) zal bestaan uit het volgende:

 1. het beschikbaar houden van het Dashboard ;

2. het beschikbaar houden van de in het Dashboard  opgeslagen data;

3. preventief onderhoud aan het Dashboard , zodat Opdrachtgever het Dashboard  kan blijven gebruiken volgens afspraak;

4. het opsporen en herstellen van storingen in het Dashboard  (na een melding van Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 4);

5. het beschikbaar maken van updates;

6. het beschikbaar maken van upgrades;

7. het maken van dagelijks back-ups van de in het Dashboard  opgeslagen data.

3. Dienstverlener zal het Onderhoud, dat gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van het Dashboard , uitvoeren tussen 19:00 en 6:00 (het Onderhoudsvenster).

Artikel 2 – Service niveau

1. Dienstverlener zal er voor zorgen dat het Dashboard  kan worden gebruikt volgens de afspraken uit de gebruikersovereenkomst.

2. Dienstverlener zal zich inspannen het Dashboard  tijdens deze Overeenkomst 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te maken voor Gebruiker. Dienstverlener streeft naar een beschikbaarheid van het Dashboard  van 99,5%. Partijen verstaan onder ‘beschikbaarheid’: het aantal minuten dat het Dashboard  tijdens deze Overeenkomst in een kalendermaand beschikbaar is geweest. Bij de beschikbaarheid wordt de tijd die is besteed aan noodonderhoud, de tijd waarbinnen het Dashboard  door overmacht niet beschikbaar was en het Onderhoudsvenster niet meegerekend.

Artikel 3 – Updates en upgrades

1. Dienstverlener zal regelmatig software updates uitvoeren. Met deze updates worden bekende fouten in het Dashboard  hersteld of kleine verbeteringen in de functionaliteiten doorgevoerd.

2. Dienstverlener kan een upgrade uitbrengen. Een upgrade is een volgende versie van het Dashboard  waarbij vooral nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in het Dashboard  worden doorgevoerd.

3. Dienstverlener zal updates en upgrades doorvoeren op de server. Dienstverlener zal Opdrachtgever op de hoogte brengen als een upgrade is uitgevoerd en meldt daarbij welke verbeteringen of veranderingen zijn doorgevoerd in het Dashboard .

Artikel 4 – Storingen

1. Opdrachtgever stelt Dienstverlener meteen op de hoogte als er een storing is bij het gebruik van het Dashboard . Partijen verstaan onder ‘storing’: alle onderbrekingen in het Dashboard  en alle gebeurtenissen waardoor het Dashboard  minder bruikbaar is (de Storing).

2. Opdrachtgever meldt een Storing telefonisch binnen kantoortijden en per e-mail buiten kantoortijden. Dienstverlener zal zich inspannen om de Storing zo snel mogelijk te verwerken en in te delen naar prioriteit:

– prioriteit 1: onbereikbaarheid van het Dashboard ;

– prioriteit 2: een bepaalde functionaliteit van het Dashboard  is niet meer beschikbaar;

– prioriteit 3: er is een probleem met een of meer functionaliteiten van het Dashboard .

3. Dienstverlener zal na ontvangst van de melding van de Storing tijdens kantooruren een inhoudelijke reactie sturen binnen de volgende termijnen (de Reactietijd):

– prioriteit 1: 1 uur;

– prioriteit 2: 4 uur;

– prioriteit 3: 8 uur.

4.Dienstverlener zal nadat een inhoudelijke reactie op de melding is gestuurd tot een oplossing van de Storing komen binnen de volgende termijnen (de Oplostijd):

– prioriteit 1: 4 uur;

– prioriteit 2: zo snel mogelijk;

– prioriteit 3: zo snel mogelijk.

5. Partijen verstaan onder ‘oplossing’: iedere maatregel die de Storing definitief of tijdelijk oplost. Als Dienstverlener een tijdelijke oplossing biedt, zal Dienstverlener zich inspannen om zo snel mogelijk daarna een definitieve oplossing te leveren.

6. De Oplostijd en de Reactietijd die hiervoor zijn genoemd, gelden tijdens kantoortijden. In deze Overeenkomst geldt de tijd van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:30 als kantoortijd, uitgezonderd Nederlandse feestdagen.

7. Dienstverlener zal Opdrachtgever gelijk op de hoogte stellen wanneer de Storing is opgelost. Voor de Oplostijd geldt dat de Storing is opgelost zodra de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 – Vergoeding

1. De vergoeding afgesproken in gebruikersovereenkomst is ook een vergoeding voor de diensten uit deze Overeenkomst (de Onderhoudsvergoeding). Dit geldt niet voor de diensten waarbij een aparte vergoeding staat vermeld.

2. Aanvullende werkzaamheden, bestaande uit (grote) wijzigingen of het doorvoeren van maatwerkaanpassingen, zijn niet inbegrepen in de Onderhoudsvergoeding. Voorbeelden van (grote) wijzigingen zijn bijvoorbeeld: maatwerkkoppelingen voor de klant, interface aanpassingen voor de klant en inrichting van klant specifieke templates.

Artikel 6 – Duur en Beëindiging

1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Opdrachtgever voor het eerst gebruik maakt van het Dashboard  . Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor zolang de gebruikersovereenkomst tussen Partijen van kracht is. Deze Overeenkomst kan niet los van gebruikersovereenkomst worden opgezegd.

2. Partijen kunnen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen: 1. voor de andere Partij surseance van betaling is aangevraagd;

2. de andere Partij failliet is of wordt verklaard;

3. de andere Partij is getroffen door beslagmaatregelen; of

4. het bedrijf van de andere Partij is of wordt ontbonden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Dienstverlener zal de Dienst naar zijn beste vermogen uitvoeren. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit deze Overeenkomst of die ontstaat door een tekortkoming in de uitvoering daarvan. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Dienst.

Artikel 8 – Geheimhouding

Partijen en eventuele derden die voor de uitvoering van de Dienst door Dienstverlener zijn ingeschakeld, zijn verplicht elkaars vertrouwelijke informatie geheim te houden.

Artikel 9 – Overdraagbaarheid

Partijen mogen hun rechten en plichten uit deze Overeenkomst niet (deels) overdragen aan derden, tenzij zij daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de andere Partij.

Artikel 10 – Kosten, verzuim

1. Opdrachtgever moet alle kosten vergoeden die Dienstverlener maakt om Opdrachtgever tot nakoming van deze Overeenkomst te dwingen.

2. Als een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen of een bepaalde termijn voor de nakoming van een verplichting verloopt, dan is Opdrachtgever (automatisch) in verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 11 – Nietigheid

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 12 – Slotbepaling

1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.

2. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechter

Rechtbank Almelo.

Versie: VI_01.07.2020

Over

Reacties gesloten.